Veiligheid is van iedereen

Written by Ingrid Roefs
13 jul 2020

Hazenberg Bouw Aannemer vakmanschap Vught

Al jaren werken wij aan een veilige bouwplaats en staat veiligheid als thema op 1. Maar hoe zorg je ervoor dat het thema meer wordt dan een verzameling van regels? Dat het verankerd raakt in de houding en het gedrag van mensen? Directeur Roel Maas en Hoofd Realisatie Maarten Tiedemann hebben samen met Memodidact een 3-jarig programma opgesteld om het veiligheidsbewustzijn bij alle medewerkers te verbeteren en te borgen.

 

“Als het gaat om veiligheid, dan focusten we de afgelopen jaren vooral op de bouwplaats,” zegt Roel. “We bespraken regels en omgangsvormen en organiseerden Veiligheidsdagen. Het veiligheidsbewustzijn van de hele organisatie bleef echter achter. Ofwel: we deden dingen ‘omdat het moest’ niet per se ‘omdat we het zelf wilden voor onze eigen veiligheid’. Dat willen we veranderen. Onze ambitie is om minimaal trede 3 op de veiligheidsladder te halen.” Maarten: “Gedrag van mensen verander je niet van vandaag op morgen. Dus hebben we het VIP-programma bedacht: Veiligheid Is Prioriteit. Doel is dat we op alle niveaus binnen de organisatie zelf goed nadenken over veiligheid en daar ook onze verantwoordelijkheid in nemen. Want van directeur, projectleider en calculator tot en met werkvoorbereider, uitvoerder en vaklieden: we hebben daar allemaal een eigen rol in. Die rol goed invullen hoort onlosmakelijk bij onze drijfveer ‘Makers van Waarde’.”

Makers van Waarde Hazenberg Projectontwikkeling

Veiligheid is Prioriteit

Tijdens de medewerkersbijeenkomst #samensterk in oktober 2019 vond de aftrap plaats van het VIP-programma. In deelsessies werden medewerkers getriggerd voor het programma. Begin 2020 zijn we gestart met de 2-daagse ambassadeurstrainingen. Dit heeft ons 50 ambassadeurs ‘opgeleverd’, die als dwarsdoorsnede van de organisatie de taak hebben meegekregen om het veiligheidsbewustzijn binnen de organisatie verder te brengen. Roel: “Dat doen ze aan de hand van een persoonlijk actieplan dat ze tijdens de training hebben opgesteld. Het zijn veelal kleine acties in hun eigen invloedssfeer. Om elkaar te kunnen ondersteunen zijn duo’s gemaakt. Zo staan ze er in ieder geval niet alleen voor. Binnenkort organiseren wij in kleine groepen een ‘ambassadeurs-update’. Hier kunnen ze belemmeringen en mogelijkheden met elkaar bespreken.”

Aannemer Vught Hazenberg

Voor álle medewerkers

Na de ambassadeurstrainingen zijn we nu - iets vertraagd vanwege corona - gestart met de medewerkersdagen. “Wat we vooral belangrijk vinden, is dat veiligheid iets is van de héle organisatie. Deze medewerkersdagen zijn dan ook voor álle mensen van Hazenberg,” vult Maarten aan. “Ook vóór de projecten van start gaan, dient er immers goed nagedacht te worden over de veiligheid in en op het werk. Veiligheid is een verantwoordelijkheid van iedereen.”

VIP-veiligheidswaarden

Als TBI-onderneming leren we van de ervaringen van andere TBI-bedrijven en sluiten we aan bij de veiligheidswaarden die breed gedragen worden. Daarvan afgeleid hebben we onze eigen VIP-veiligheidswaarden opgesteld:

  • We nemen onze eigen én onze gezamenlijke verantwoordelijkheid.
  • We bereiden ons goed voor en denken na over de risico’s.
  • We maken heldere afspraken en houden ons aan de regels.
  • We bespreken onveilige situaties met elkaar.
  • We stoppen onveilig werk direct!

 

Aannemer duurzaamheid Vught  Hazenberg

Maarten: “Een aanvulling op de TBI-waarden is dat wij mogelijk onveilige situaties met elkaar bespreken en het niet alleen hebben over ‘elkaar aanspreken op onveilig gedrag’. Want veiligheid is soms complexer dan goed óf fout. Zaken signaleren en bespreekbaar maken is een groot goed.“

Veiligheid op 1!

Veiligheidsbewustzijn is ook belangrijk voor onderaannemers en opdrachtgevers. Iedereen heeft baat bij een veilig bouwproces. Beter nadenken én vooruitdenken over veiligheid levert uiteindelijk ook efficiencyvoordelen op en een beheersbaar proces volgens een reële planning. In de Governance Code, een samenwerkingsverband tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers, zijn daarover al afspraken gemaakt. “Op termijn verwachten we ook van samenwerkingspartners dat ze minimaal voldoen aan trede 2 van de veiligheidsladder,” zegt Roel daarover. Wij willen hen daar graag bij helpen. Het streven is uiteindelijk dat iedereen die voor of met ons werkt een VIP is. Het zou mooi zijn als we later in het programma ook opdrachtgevers mee kunnen nemen, al staat dat nog niet concreet omschreven in onze plannen. Die ambitie hebben we echter wel!”

Aannemer Bouwbedrijf Vught Hazenberg