Duurzame inzetbaarheid regelingen CAO Bouw en Infra

Volandis

Volandis is het kennis- en adviescentrum op het gebied van duurzame inzetbaarheid voor alle werknemers en werkgevers in de bouw & infra. Volandis heeft de opdracht om op collectief (bouwbedrijven) en individueel (medewerkers) niveau: informatie te verzamelen, te bewerken en ontsluiten en duurzame inzetbaarheid te faciliteren en bevorderen. Je kunt zeggen Volandis probeert door haar inzet Duurzame Inzetbaarheid hoog op de agenda te krijgen en te houden.

Meer informatie? www.volandis.nl

Cao teksten

Wat zijn mogelijkheden voor Duurzame Inzetbaarheid?
- Duurzame inzetbaarheidsanalyse (PAGO + adviesgesprek DIA adviseur)
- Vierdaagse werkweek voor 55-plus
- Duurzame inzetbaarheidsbudget
- Regeling zwaar werk

6.4.2 Duurzame Inzetbaarheidsanalyse (PAGO + ADVIESGESPREK)
De Duurzame inzetbaarheidsanalyse (DIA) bestaat uit: het periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO) en een adviesgesprek met een DIA-adviseur. Uit de Duurzame Inzetbaarheidsanalyse blijkt wat de werknemer kan doen om duurzaam inzetbaar te blijven. Van de werknemer wordt verwacht dat hij eenmaal in de vier jaar aan de DIA deelneemt. Om te beginnen op de leeftijd van 20 jaar en vervolgens op de leeftijden van 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60 en 64 jaar. Volandis roept de werknemer daarvoor op. De werkgever stelt de werknemer in de gelegenheid eraan deel te nemen.

De DIA leidt tot een onafhankelijk advies. Als het advies daar aanleiding toe geeft, stellen de werknemer en de DIA-adviseur een persoonlijk actieplan op. De werknemer betaalt de acties die hij naar aanleiding van de DIA onderneemt. Dit doet hij uit het onderdeel Duurzame inzetbaarheid van zijn individueel budget (zie 4.14). Afhankelijk van de individuele situatie kan het zijn dat de werkgever en/of de bedrijfstak meebetalen. De DIA is een voorziening uit het individugericht pakket preventiezorg (zie 7.1). Meer informatie is te vinden op www.volandis.nl.

6.4.3 Scholing voor duurzame inzetbaarheid
Besluit de werknemer scholing te volgen ter vergroting van zijn duurzame inzetbaarheid? Dan stelt de werkgever hem in staat daar verlof voor op te nemen. De werkgever en de werknemer maken daar in goed overleg afspraken over.

Artikel 4.14.2 Bestedingsdoelen
Duurzame inzetbaarheid: de werknemer gebruikt dit deel van zijn budget voor zaken die eraan bijdragen dat hij gezond en gemotiveerd kan blijven werken.
Dit zijn onder meer:

- investeringen naar aanleiding van een Duurzame Inzetbaarheidsanalyse (DIA; zie 6.4.2),
- (verdere) opleiding en scholing en
- het kopen van extra verlofdagen.

Artikel 10.16.1 Regeling zwaar werk
De sector investeert al meerdere jaren in duurzame  inzetbaarheid. Het gaat dan bijvoorbeeld om instrumenten op het gebied van arbeidsomstandigheden en veiligheid zoals Duurzame inzetbaarheidsanalyse (DIA), Periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO), arbocatalogi, A-bladen en UTA-werkdruk. Daarnaast hebben werknemers sinds 2016 recht op een DI-budget. De sector investeert ook continu in de ontwikkeling en optimalisatie hiervan.

Als sluitstuk van dit sectorale duurzame inzetbaarheids-beleid, sluiten cao-partijen aan op de mogelijkheden die het pensioenakkoord biedt en krijgt de bouwplaats-werknemer het recht maximaal 3 jaar voor AOW-leeftijd te stoppen met werken. Deze regeling geldt niet voor UTA-werknemers (* zie onderaan onderhandelingsresultaat cao B&I 2021-2022 voorstel zwaarwerkregeling UTA).

Instroom in de Regeling zwaar werk is mogelijk van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2025. Recht op deelname aan de regeling bestaat voor de werknemer die:

- direct voorafgaand aan deelname bouwplaats werknemer is in de zin van de cao en
- op 1 juli 2019 en/of op 1 januari 2020 bouwplaats-werknemer is in de zin van de cao en
- van de laatste 25 jaar ten minste 20 jaar als werknemer in de zin van de cao heeft gewerkt (perioden van maximaal 6 maanden niet of elders werken tellen mee als gewerkte tijd).

De deelnemer aan de regeling ontvangt een (bruto) uitkeringsbedrag van 21.200 euro per jaar. Een kortere periode betekent een naar rato lager bedrag.

De kosten van deze regeling worden gefinancierd door middel van:
1. Een collectieve werkgeverspremie.
2. Een bijdrage uit het Aanvullingsfonds: het gebruik van deze regeling brengt een daling van de ERVD-lasten van het Aanvullingsfonds met zich mee. Deze besparing zal worden ingezet voor financiering van deze regeling.
3. Overheidssubsidie.