Makers van Waarde

Duurzaamheid. Iedere stap telt

Written by Ingrid Roefs
31 mrt 2021

“Als Makers van Waarde zijn wij altijd op zoek naar manieren om van betekenis te zijn. Ook op het gebied van duurzaamheid, omdat we ons ervan bewust zijn dat we als bouwer een aanzienlijk aandeel hebben in het grondstoffen- en energiegebruik. Daar willen we dan ook een positief verschil in maken. Liefst samen met opdrachtgevers en ketenpartners.” Aan het woord is Gerko Koenen, Hoofd engineering en duurzaamheidsambassadeur bij Hazenberg.

“Om onze eigen werkpraktijk en die van alle betrokkenen structureel en praktisch te kunnen verduurzamen, werken we sinds een aantal jaar met onze Duurzaamheidspiramide. Hierin staan acht praktisch hanteerbare en toepasbare thema’s, die we koppelen aan de praktijk van onze bedrijfsvoering en projecten,” legt Gerko uit. “In de basis de thema’s waar we de meest belastende impact hebben op onze omgeving en waarmee we dus de grootste verbeteringen voor de wereld om ons heen kunnen realiseren. Naar boven toe de onderdelen waarmee we steeds meer werken aan onze eigen toekomstbestendigheid.”

Roadmap per project

“Het is een prettig ‘hands-on’ instrument om duurzaamheid te adresseren,” vervolgt Gerko. “Aan de start van ieder project vullen we deze piramide opnieuw in, samen met onze opdrachtgever en samenwerkpartners. We beginnen dan met het benoemen van de ‘quick wins’ per thema. Dit zijn de snel te realiseren verbeteringen op onze eigen bouwplaatsen met mooie impact. Bijvoorbeeld het gescheiden afvoeren van alle recyclebare materialen, zoals glas, dakpannen en schoon hout. Daarnaast onderzoeken we de mogelijkheden om ook breder een positief verschil te maken, bijvoorbeeld door te kijken waar we duurzaamheidsafspraken kunnen maken met de hele bouwketen. Zo creëren we per project een praktische ‘roadmap richting duurzaamheid’.”

Energie, Materialen en Circulariteit

Gerko geeft een aantal beproefde voorbeelden. “Als het gaat om het thema Energie, benaderen we onze projecten vanuit de Trias Energetica. Eerst de energievraag beperken, aangevuld met een duurzame installatie en uiteindelijk de nog nodige energie duurzaam opwekken. Deze benadering levert altijd direct veel verbeterpunten op.” Binnen het thema Materialen & circulariteit volgen we drie principes. Gerko: “Dat houdt in ‘wat nog goed is’ hergebruiken, uitkomende materialen een tweede leven geven en nieuwe producten en grondstoffen zodanig verwerken dat deze in een later stadium weer zonder degradatie uitneembaar zijn. Zo hebben we het kozijnhout uit een woningrenovatieproject ‘geoogst’ voor de productie van nieuwe dakramen en passen we op diverse plekken Isovlas toe als hoogwaardig, natuurlijke en circulair isolatiemateriaal.”

Klimaat en biodiversiteit

“Het thema klimaat en biodiversiteit vraagt om een iets bredere kijk dan alleen het werk op de bouwplaats. Hier betrekken we vanuit onze ontwikkelingen ook de directe omgeving. Denk bijvoorbeeld aan watermanagement door onder meer hemelwaterafvoeren los te koppelen van het riool en water op te vangen in regentonnen, of door wadi’s in de ontwerpen mee te nemen. Daarnaast kijken we graag naar de mogelijkheden om groenbuffers aan te leggen in de vorm van groenstroken, groene gevels of sedum dakbedekking,” aldus Gerko.

Flora & Fauna

Om de schade aan flora & fauna op onze projectlocaties zoveel mogelijk te beperken, doen we vroegtijdig onderzoek naar beschermde dieren en planten, vertelt Gerko. “Waar nodig treffen we dan mitigerende maatregelen en verbeteren we de leefgebieden. Bijvoorbeeld door muurdelen weg te halen en te vervangen door een ‘transplantatie’ van beschermde planten en korstmossen, of door het plaatsen van geïntegreerde nestverblijven.”

Mobiliteit

“Dit is een thema waarbij we graag de hele keten betrekken vanuit één centrale vraag. Hoe kunnen we onze totale vervoersbewegingen tijdens de bouw minimaliseren, om de CO2-uitstoot te beperken en om de veiligheid op het project en in de omgeving te vergroten? Zo kan het bijvoorbeeld heel interessant zijn om zoveel mogelijk te prefabriceren en te assembleren. Ook zit er vaak veel duurzame winst in het combineren van vrachten, het inzetten van hubs van waaruit we de bouw beleveren en het samenwerken met lokale en regionale partijen. Uiteraard zetten we ook elektrisch materieel in waar dat kan en doen onze medewerkers aan carpooling.”

Ook mee op weg naar een duurzamer morgen?

Gerko: “Het mooie van deze aanpak is, dat we onze manier van werken heel goed kunnen aanpassen op de situatie per project én op de duurzaamheidsambities van de opdrachtgever en samenwerkpartners. Waarbij de keuzes aan het begin van het proces natuurlijk de meeste invloed hebben. Maar: hoe groot of klein de kansen, risico’s en ambities bij een project ook zijn, we bedenken samen een duurzame aanpak die erbij past, als de volgende stap naar een duurzamer morgen.”

Ook op zoek naar en bouwpartner die je helpt bij het uitstippelen van een duurzaam bouwtraject? Bel Gerko gerust op nummer 06 – 53 893 312. Hij helpt je graag verder.